Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: ,,RODO”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych „ARGO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-393), przy ul. Krynickiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121651, posiadającą NIP: 5841028991, REGON: 190928358, o kapitale zakładowym w kwocie 1.100.000,00 złotych (adres e-mail gdpr@argo.pl),
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody), w celu umożliwienia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym osobom trzecim.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wnoszenia sprzeciwu w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.
  7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.”